Welcome


 

[05/05/2011]

Circular letter to all Owners / Omsendskrywe aan Eienaars
     
Can you believe it – four months have gone in a flash.  One of these days it will be time to say “Happy Christmas’ again.  This is just a short circular, sent out in a hurry, to inform you of a few items.

 

Die tyd vlieg regtigwaar – vier maande is al verby en een van die dae is dit Kersfees.  Hierdie nuusbrief dien om u op die hoogte te bring met ‘n paar belangrike sake.

 

1          Increased Municipal rates / Munisipale belasting

Please take note that the Stella Maris Building has apparently been revaluated and that rates will increase as from July 2011.  In some cases ‘Interim Installments’ have already been charged to accounts.  According to a letter from the Municipality, addressed to one of the Owners, it seems as if the valaution will increase by about R200,000 which implies that rates may increase by about 33%.  Be forwarned and plan accordingly.

 

Neem kennis dat die Stella Maris Gebou klaarblyklik herwaardeer is, en die gepaardgaande slegte nuus is dat munisipale belasting gaan verhoog vanaf Julie 2011.  In sekere gevalle het dit reeds begin om op eienaars se rekening te verskyn as ‘Interim Installment’.  Volgens ‘n skrywe wat een van die eienaars vanaf die Munisipaliteit ontvang het, sal die waardasie van elke standaard eenheid met ongeveer R200,000 styg; wat ‘n toename van ongeveer 33% sal impliseer.  U is gewaarsku - beplan dus daarvoor.

 

2       Consumer Protection Act / Verbruikersbeskermingswet

Should you be letting-out your flat, you better ensure that you obtain a copy of the Consumer Protection Act that has recently come into force.  Items of interest are: (a) You are required to charge the same rate to all eg. you cannot increase the rate because the booking was made by a Travel Agent; (b) all documentation must be stored for 5 years; (c) it covers some conditions regarding refunds; (d) guests must be made aware of all risks and hazards at the establishment; etcetera.

 

Indien u woonstel per geleentheid of gedurigdeur uitverhuur word, moet u seker maak dat u ‘n afskrif van die Verbruikersbeskermingswet kry.  Sake wat nogal interessant is, is as volg: (a) U moet dieselfde tarief vir alle gaste hę en nie byvoorbeeld meer vra as die bespreking deur ‘n Reisagent gedoen word nie; (b) alle dokumente moet vir 5 jaar geberg word; (c) sekere voorskrifte word gemaak ten opsigte van terugbetalings; (d) gaste moet ingelig word aangaande alle gevare en risiko’s in die gebou; ensovoorts.

 

3       Letting Pool: Replacement of Televisions / Huurpoel Vervanging van Televisiestelle

The Letting Pool had to replace a Television recently, but, due to conditions set by the suppliers and, we believe, some legal restrictions, we were unable to do so.  It now seems to be the practice that the person who holds the TV license or in whose name it will be registered has to be physically present at the premises of the supplier, together with his/her barcoded identity document.  Luckily a week later one of the participating owners happened to be at Stella Maris and we asked him to purchase a TV.  Furthermore a wide variety of Televisions of varying qualities are nowadays available in the open market – those that we are using being at the bottom of the range; and an owner may feel that he/she would like to install a TV of higher quality - but also more expensive.

 

These two facts led the Trustees to resolves that (a) owners participating in the Letting Pool will, as from 1st July 2011, be responsible to provide a Television to the Letting Pool for placement in the specific flat; (b) any charges for repairs will not be charged to the ‘Pool’ but will be seen as an expense for the specific owner; and (c) the Letting Pool will have two ‘standby’ television sets to be used in cases of emergency and be returned to storage as and when the owners’ television has been repaired or replaced.

 

We realise that this is a drastic move away from the way the Letting Pool was set up and ran all along, but each new day brings about changes beyond our control.

 

Onlangs moes die Huurpoel ‘n TVstel vervang, maar vanweë voorwaardes gestel deur die verskaffer en sekere wetgewing, so verstaan ons, kon ons dit nie doen nie.  Die huidige praktyk is dat die persoon in wie se naam die lisensie is of in wie se naam dit geregistreer gaan word, moet persoonlik, tesame met sy/haar strepieskode identiteitsdokument, in die verskaffer se winkel teenwoordig wees.  Gelukkig was een van die deelnemende eienaars ‘n week later by Stella Maris en kon ons hom vra om vir ons die transaksie deur te haak.  Verder is daar deesdae ‘n wye reeks televisies van verskillende kwaliteite beskikbaar en die TV’s wat ons gebruik is maar van die goedkoper modelle.  Sommige eienaars mag dalk voel dat hulle ‘n hoër kwaliteit TVstel in die woonstel wil plaas – al sou dit hulle meer kos.

 

Hierdie twee feite gesamentlik het die Trustees laat besluit dat (a) vanaf 1 Julie 2011 sal deelnemende eienaars verantwoordelik wees om ‘n TV van hul keuse aan die Huurpoel te verskaf vir plasing in die spesifieke woonstel; (b) enige kostes vir die herstelwerk sal nie uit die Poel betaal word nie, maar sal as ‘n uitgawe vir die betrokke eienaar beskou word; (c) die Huurpoel sal twee ‘bystand’ televisies hę wat in noodgevalle gebruik kan word en daarna weer in voorraad teruggeplaas kan word wanneer die eienaar se TVstel herstel of vervang is.

 

Ons besef dat hierdie ‘n drastiese afwyking is van die wyse waarop die Huurpoel tot stand gekom en tot dusver bedryf is, maar elke dag bring nuwe uitdagings wat vra na oplossings.

 

4         Letting Pool: Television licences / Huurpoel: Televisielisensies

In trying to run the Letting Pool in a fair and legal way, we have encountered problems with the SABC as far as TV licences are concerned.  However I must say that the majority of the TV licences are without any hassles.  Those giving problems have to do with change of ownership – where the licence is still in the name of the previous owner, or in some cases even prior to that.  We have tried to get the SABC to make the changes but they will only accept instructions from the seller; who actually had to notify the SABC at the time of sale what happened to the TV set and should have arranged for transfer.  You will agree that it isn’t really a problem that the Letting Pool should be involved in and that negotiations in this regard should be between the owner and the SABC.

 

Even the responsibility of renewal rests with the owner and not really with the Letting Pool- although the Pool handled it in the past.  In the light of the decisions mentioned above, namely that owners must accept responsibility for their televisions sets (replacement as well as repairs) the Trustees are off the opinion that the renewal of licences should also be handled by the owners – some owners have been doing this in any case.  The June 2011 renewal will be handled by the Office, but, in order to effect the change, Tricia will be contacting all owners soon in order to obtain postal addresses as far as the renewals are concerned.  Once you have received the license you will have to forward the original to us, in order to have it to hand in case of inspections.

 

In ons poging om die Huurpoel op ‘n wettige en regverdige wyse te bedryf, ondervind ons somtyds probleme met die SABC en televisielisensies.  Gelukkig is die meeste lisensies in orde en in waar daar probleme is, is dit gewoonlik ‘n saak rakende die verandering van eiendomsreg.  Ons het probeer om die SABC te kry om gegewens te verander, maar hulle neem selfs instruksies vanaf die verkoper; wat eintlik, ten tye van die verkoop van ‘n woonstel, die SABC in kennis moes stel wat van die TV geword het en aan wie dit oorgedra moet word.  U sal sekerlik saamstem dat dit eintlik ‘n saak tussen die eienaar en die SABC is en dat die Huurpoel nie betrokke behoort te raak nie.

 

Dieselfde geld ten opsigte van hernuwings – dit is die eienaar se verantwoordelikheid, maar histories het die Huurpoel dit hanteer.  In die lig van bogenoemde besluit, naamlik dat eienaars van woonstelle in die Huurpoel self verantwoordelikheid moet neem vir die vervanging en herstel van TV stelle, is die Trustees van mening dat die eienaars ook verantwoordelikheid moet neem vir die hernuwing van TV lisensies.  Die hernuwing in Junie 2011 sal deur die Kantoor hanteer word en Tricia sal die betrokke eienaars kontak om u nuutste posadres in die hande te kry.  Sodra u die lisensie ontvang het sal u dit aan ons moet voorsien sodat dit voorhande kan wees ingeval van inspeksies.

 

5         Laundry Income / Inkomste uit Wassery

For your information we would like you to note that the income from the Laundry over the past nine months amounted to R41,310.00, basically due to the replacement of the ‘token’ mechanisms with the coin-operated mechanisms.

 

Ter inligting meld ons dat die inkomste uit die Wassery die afgelope nege maande R41,310.00 beloop het en die toename is basies te wyte aan die omskakeling na die muntstuk-meganismes in plaas van die wat met die tokette gewerk het.

 

 

 

6         Letting Pool: Municipal rates / Huurpoel: Munisipale belasting

Recently it was once again pointed out to us that it is illegal for a Body Corporate to pay rates on behalf of its members.  Coupled with the fact that doing this is an extra administrative burden on staff, the Trustees voted on 14th April 20011 that all owners participating in the Letting Pool must take responsibility for the payment of rates to Ethekweni Municipality as from 1st July 2011.  Most participation owners are receiving the Municipal accounts directly but in instances where this is not the case, we will attend to the change of address.  It has to be noted that quite a few owners are doing this in any case; so please ensure that you are also geared-up to pay this account as from July 2011.

 

Ons was onlangs weer daarop gewys dat dit onwettig is om Munisipale belasting namens ‘n eienaar te betaal.  Gekoppel aan die feit dat die betaling van diesulke belastings ‘n addidionele administratiewe las op personeel plaas, het die Trustees op 14 April besluit dat eienaars voortaan, vanaf Julie 2011, self verantwoordelikheid moet neem om die Ethekweni Munisipaliteit te betaal.  Meeste eienaars ontvang hul rekenings direk maar in gevalle waar dit na die Stella Maris adres gestuur word, sal ons die adresverandering hanteer.  Vir die rekord word daar gemeld dat baie van die eienaars dit in elk geval doen; so maak seker u is reg om self die betaling te hanteer vanaf Julie 2011.

 

7         Airconditioners / Lugversorgers

Once again we wish to thank all owners for their co-operation as far as the moving of the airconditioners is concerned.  Owners have to ensure that the water expelled from the evaporator unit doesn’t just run onto the balcony, but must see to it that the water is accumulated in a bucket or other kind of reservoir and disposed off via the bath, zinc, shower or toilet.  Those owners letting-out their flats must ensure that their tenants or guests are also aware of this task and that they should attended to it daily.

 

Weereens word eienaars bedank vir hul samewerking in die verskuiwing van lugversorgers.  Eienaars moet egter seker maak dat die water wat deur die kondensator vrygelaat word, nie op die balkon stort nie.  Die water moet opgevang word in ‘n houer en dan in die bad, stort of wasbak uitgegooi word.  Veral eienaars wat hul woonstelle uitverhuur moet seker maak dat hul huurders of gaste bewus is van die reël en dat die bakke daagliks leeggemaak moet word.

 

8          Re-appointment of Manager

The Trustees re-appointed Mr Willem Fraser as Manager as from 1st June 2011 to end of May 2012.

 

Die Trustees het besluit om Mnr Willem Fraser her aan te stel as Bestuurder vir die periode 1 Junie 2011 tot 31 Mei 2012.

 

9         Levies in Arrears

Most of the owners keep their accounts up-to-date but we have some account that are in arrears, the largest accounts as at end March 2011 being:

 

Meeste eienaars se rekening is altyd op datum maar ons het ook rekenings wat agterstallig is, en die grootste daarvan, soos op 31 Maart 2011, is as volg:

 

Flat/Woonstel 135 R58,922.81                                          Flat/Woonstel 064 R41,085.08

Flat/Woonstel 018 R12,967.58                                          Flat/Woonstel 126 R12,513.27

 

10      Cabling for TV and DSTV / Kabels vir TV en DSTV

The new cable installation has now been completed and all that remains is for Mr Piet Potgieter to remove the old wires.

 

Die installasie van die nuwe kabels is nou afgehandel en al wat oorbly is dat Mnr Piet Potgieter die ou drade moet verwyder.

 

11      Special Levy

You may not believe it, but a number of owners have not paid the special levy that was due on the 1st February 2011 and the Trustees has instigated legal action against these owners.

 

Dit is moeilik om te glo dat ‘n paar eienaars nie die spesiale heffing wat op 1 Februarie 2011 betaalbaar was betaal het nie.  Daar is regstappe ingestel om die gelde te vorder.

 

 

 

12      Keys for safe-keeping / Sleutels vir veilige bewaring

Some of the owners refuse to hand a set of keys to Management.  This has in the past led to a number of problems ranging from cockroach infestation to a burst geyser with a resulting small flood in one of the corner flats.  Accumalated pigeon droppings on the balcony is a health hazard and will, in future, be treated as such by the Trustees.  Won’t you please comply – this is an absolute necessity.

 

Sommige eienaars weier steeds om ‘n stel sleutels aan Bestuur te oorhandig.  Dit het al gelei tot hernieude kokkerot infestasie en ‘n klein vloed as gevolg van ‘n geyser wat in ‘n hoekwoonstel gebars het.  Opgehoopte duiwe-mis op die  balkon hou gesondheidsgevare vir ander mense in en sal in die toekoms as sulks deur die Trustees hanteer word.  Wil u nie maar saamwerk nie – dit is ‘n noodsaaklikheid.

 

13      Extra vehicles and trailers / Ekstra voertuie en sleepwaentjies

Owners seems to be the biggest culprits when it comes to avoiding to pay parking fees for a second vehicle or a trailer.  Please remember that each flat has only one allocated parking bay and that all extra parking must be paid for at the Office.  Owners must also remember that, in the event of you bringing a trailer, you have to rent a ‘Trailer parking’ from the Body Corporate – it may not be left either on your own vehicle parking bay or at the vehicle parking bay of another flat.

 

Eienaars is die grootste oortreders wanneer dit kom by die ontwyking van die betaling van parkeergeld vir ‘n tweede voertuig en/of ‘n sleepwaentjie.  Onthou dat elke woonstel net een toegekende parkeerplek het en dat alle ekstra staanplekke voor betaal moet word.    Eienaars moet ook onthou dat, as u dalk ‘n sleepwaentjie saambring moet u ‘n parkeerplek daarvoor by die Regspersoon huur – dit mag byvoorbeeld nie op u eie voertuig parkeeplek of ‘n ander woonstel se voertuigparkeerplek gelaat word nie.

 

14      Register at Reception / Register by Ontvangs

This matter is so important that we repeat what we have written previously.  Remember that, even as an owner, you must please complete the register at Reception as soon as possible after your arrival.  We may need to determine the number of people that is in the building at time of an emergency, such as a fire.  All three Letting Agencies as well as Owners letting their flats privately are also kindly requested to ensure that their guests are aware of the Register.  Please ensure that you instruct all visitors (family, friends or guests) that may be making use of your flat, to sign the Register either on or soon after arrival.

 

Hierdie saak is belangrik en daarom word dit herhaal.  Onthou dat u, selfs as eienaar, asseblief die register by Ontvangs moet teken so gou as moontlik na u aankoms.  Dit mag dalk per geleentheid nodig wees om te weet hoeveel mense in die gebou is, soos byvoorbeeld in geval van ‘n brand.  Al drie die verhuringsagente sowel as Eienaars wat hule woonstelle privaat verhuur, word versoek om seker te maak dat hul gaste bewus is van die register.  Maak seker dat al die besoekers (familie, vriende of gaste) wat u woonstel gebruik, opdrag kry om die register tydens of direk na aankoms te voltooi.

 

15      Swimming Pool enclosure / Swembad area

It order to create a safer environment for owners, guests and their children and simultaneously prevent non-residents of Stella Maris from using the pool the Trustees have approved some alterations to the access to the beach, the restaurant and the pool.  It will in future not be possible to enter the pool-area from the Promenade; but only via a new gate erected in close proximity to the rear gate of the Stella Maris building.  On the other hand it will not be necessary to leave the premises via the ‘Beach gate’ in order to get to the pool; the new gate will give direct access to a somewhat larger pool enclosure.

 

Ten einde ‘n veiliger omgewing te skep vir eienaars, gaste en hul kinders en terselfdertyd beter beheer te hę oor ‘besoekers’ vanaf die Promenade wat die swembad gebruik, het die Trustees sekere veranderings rakende die toegang tot die strand, die restaurant en die swembad, goedgekeur.  In die toekoms sal dit nie moontlik wees om vanaf die Promenade die swembad terrein binne te gaan nie; toegang sal verkry word deur ‘n nuwe hek naby agterdeur van die Stella Maris gebou.  Aan die anderkant sal dit nie meer nodig wees om die perseel te verlaat deur die ‘Strand’ hekkie nie, want die nuwe hek sal direkte toegang tot die swembad verleen.

 

 

 

Willem Fraser

Manager / Bestuurder

Powered by NETdentity